Algemene voorwaarden

1. PREAMBULE

 1. 1.1. Alle bestellingen (aankoop, huur) door ons bedrijf (hierna de ‘koper’ of het ‘bedrijf’ genoemd) zijn onderworpen aan de onderstaande voorwaarden, en indien van toepassing, aan de specifieke voorwaarden van de bestelbon of andere documenten, waarbij deze laatste voorrang krijgen.
 2. 1.2. Alle bestellingen worden pas als definitief en vaststaand beschouwd na ontvangst van de ontvangstbevestiging van de bestelbon (en eventuele bijlages) die naar behoren en zonder voorbehoud voor akkoord is ondertekend door de leverancier.
 3. 1.3. Zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de koper kan de leverancier de gehele bestelling niet cederen of in onderaanbesteding geven, of zijn schuldvorderingen cederen op de koper.
 4. 1.4. De leverancier zal de geldende Belgische wetgeving moeten naleven.

 

2. LEVERING EN UITVOERING

 1. 2.1. De levertermijnen zijn dwingend en vormen een wezenlijk onderdeel van de overeenkomst. Indien ze niet worden nageleefd, vormt dit een wezenlijke overtreding van de overeenkomst. Als de leverancier tijdens de uitvoering niet in staat blijkt te zijn om te voldoen aan de technische vereisten van de bestelling, moet hij de koper daarvan zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Tenzij overmacht wordt erkend, behoudt de koper zich het recht voor om terugbetaling te vragen van de sommen die reeds werden overgeschreven om eventuele opgelopen schadevergoedingen te verzachten.
 2. 2.2. De levering dient te gebeuren op het adres dat aangegeven is door de koper. De risico-overdracht vindt plaats na de effectieve inontvangstname en op de afgesproken plaats.
 3. 2.3. De bestelling omvat de aangegeven goederen en diensten, alsook alle goederen en diensten die er direct of indirect mee gepaard gaan, opdat de levering klaar zou zijn voor gebruik en op optimale wijze kan worden gebruikt (met het nodige toebehoren en de nodige handleidingen of mededelingen).
 4. 2.4. De koper mag in eender welke fase de kwaliteit van de levering laten controleren.
 5. 2.5. Elke levering of gedeeltelijke levering die niet voldoet, defect is of te veel werd geleverd, zal worden teruggestuurd naar de leverancier op de plaats die aangegeven is door de koper. Dit gebeurt uitsluitend voor rekening en risico van de leverancier.
 6. 2.6. Een gedeeltelijke levering mag in geen geval worden beschouwd als een begin van uitvoering van de bestelling.

 

3. GARANTIE

 1. 3.1. Tenzij anders overeengekomen, wordt gegarandeerd dat de levering gedurende 1 jaar vanaf de ontvangstdatum ervan perfect functioneert.
 2. 3.2. De leverancier zal voor zijn rekening alle gebreken verhelpen die tijdens de garantieperiode worden vastgesteld aan de levering.

 

4. PRIJS EN BETALINGSVOORWAARDEN

 1. 4.1. Tenzij anders aangegeven zijn de aangegeven prijzen forfaitair, in euro, beschouwd als vast en niet voor herziening vatbaar en dit voor een levering die ter bestemming wordt geleverd, en portvrij, gelost en ingeklaard en vrij is van alle kosten met uitzondering van de btw.
 2. 4.2. De prijs omvat de overeengekomen verpakking, de verzekering en de certificaten van oorsprong en van overeenstemming.
 3. 4.3. De betalingstermijnen vangen aan na levering van de volledige bestelling of dienst.
 4. 4.4. Tenzij er bijzondere omstandigheden zijn, is de vervaldatum voor de facturen van de leverancier 60 dagen na het einde van de maand waarin ze ontvangen worden en zullen ze worden vereffend op de tiende dag van de daaropvolgende maand.

 

5. FACTURERING

 1. 5.1. Alle facturen worden in 1 exemplaar opgesteld en zullen aan het hoofdkantoor van de koper worden gericht. De facturen moeten het nummer van de bestelbon bevatten en vergezeld zijn van de vereiste bewijsstukken. De facturen moeten ook een gedetailleerde omschrijving van de levering(en) bevatten, alsook alle andere wettelijk vereiste vermeldingen.
 2. 5.2. Om een snelle verwerking van de factuur te garanderen, moet de referentie JDC AIRPORTS in alle gevallen op de factuur vermeld worden.
 3. 5.3. De factuur moet worden aanvaard door de koper en moet aan de voorwaarden voldoen.
 4. 5.4. Voor elke bestelling dient er een afzonderlijke factuur te worden opgesteld.

 

6. BOETES BIJ HET IN GEBREKE BLIJVEN VAN DE LEVERANCIER

 1. 6.1. Indien de leverancier in gebreke blijft, zal de vereffening van de schuldvorderingen, zelfs als ze al vervallen zijn, worden uitgesteld totdat het nadeel van de koper is bepaald. Eens de koper dit bedrag bepaald heeft, moet het gecompenseerd worden.
 2. 6.2. Voor alle vertragingen van de levering zal een boete van 1% per week worden opgelegd.