Ethisch handvest

Dit ethisch handvest voor leveranciers (hierna het ‘handvest’ genoemd) legt de normen vast waaraan de bevoorradingsketen van JDC AIRPORTS op elk moment moet voldoen om te garanderen dat:

 • de werknemers met respect en waardigheid worden behandeld in een eigen werkomgeving om hun gezondheid en veiligheid te verzekeren;
 • de productieactiviteiten of het uitvoeren van de dienstverlening gebeurt op de meest respectvolle manier mogelijk voor het milieu;
 • de leverancier zich in zijn handelsbetrekkingen niet schuldig maakt aan manipulatie, actieve of passieve corruptie, afpersing, geldverduistering en onrechtmatige praktijken in het algemeen.

 

1.    ALGEMENE BEGINSELEN

Elke leverancier van JDC AIRPORTS verbindt zich ertoe uitsluitend producten of diensten te leveren die beantwoorden aan de beginselen van het handvest, aan de nationale en internationale wetten die van toepassing zijn op de uitoefening van hun activiteiten en op de internationale regelgeving waarnaar verwezen wordt in het handvest.

In het kader van het handvest verwijst de term ‘leverancier’ naar alle rechtstreekse contractanten van JDC AIRPORTS.

De leverancier verbindt zich ertoe dit handvest (en eventuele bijlages die de contractant toevoegt) over te maken aan zijn eigen onderaannemers en leveranciers, en het te doen gelden.

Dit handvest kadert in een proces van continue vooruitgang. De leverancier verbindt zich ertoe hieraan te beantwoorden en eventuele praktijken die in strijd zijn met dit document te doen evolueren.

 

2.    VERBINTENISSEN VAN JDC AIRPORTS

JDC AIRPORTS verbindt zich ertoe via de verbintenissen van het ethische handvest verantwoordelijke handel te stimuleren over zijn volledige bevoorradingsketen.

2.1.1 Ongeacht of het om zijn handelsactiviteiten of andere activiteiten gaat, JDC AIRPORTS verbindt zich ertoe:

 • de nationale en internationale wetten, beginselen, normen en regelgeving na te leven;
 • belangenconflicten te vermijden;
 • elke vorm van corruptie af te wijzen.

2.1.2 JDC AIRPORTS verbindt zich ertoe rechtschapen betrekkingen met leveranciers te ontwikkelen en hen een eerlijke behandeling te verzekeren, ongeacht hun economische belang. Hij streeft een handelsbetrekking met de leverancier op lange termijn na, rekening houdend met zijn vermogen om producten en diensten te leveren die aan zijn behoeftes beantwoorden, en leeft daarbij de regels van de vrije mededinging en van de ondernemingsvrijheid na.

2.1.3 JDC AIRPORTS probeert een constructieve en open dialoog met de leverancier te voeren over diens capaciteit om het handvest na te leven en kan hem eventueel in de mate van het mogelijke begeleiden om hem te helpen aan deze verwachtingen te beantwoorden.

2.1.4 JDC AIRPORTS verbindt zich ertoe om via zijn aankoopbeleid het toepassen van het handvest te vergemakkelijken voor zijn handelspartners.

2.1.5JDC AIRPORTS verbindt zich ertoe het milieu te eerbiedigen en beschermen, en zet zich elk jaar opnieuw in om de ecologische voetafdruk van zijn activiteiten te verkleinen. Om dit te bewerkstelligen doet JDC AIRPORTS aan bewustmaking van zijn klanten, mobiliseert het zijn medewerkers en begeleidt het zijn leveranciers bij deze uitdagingen.

 

3.    CRITERIA VAN VEREISTEN

3.1 ALGEMENE BEGINSELEN

3.1.1De leverancier moet zich aan de nationale en internationale wetten, beginselen, normen en regelgevingen houden die gelden in alle landen waar hij zijn activiteit uitoefent en die op hem van toepassing zijn. De leverancier ziet erop toe dat zijn eigen leveranciers en onderaannemers diezelfde verbintenis nakomen.

3.1.2 De medewerkers van JDC AIRPORTS mogen geen geschenken of giften ontvangen van leveranciers onder eender welke vorm (in het bijzonder geldsommen, geschenken, uitnodigingen, entertainment, reizen enz.). Als een leverancier deze bepaling en de volgende niet naleeft, kan dit ertoe leiden dat hij uitgesloten wordt bij een aanbesteding of dat zijn contract wordt opgezegd.

3.1.3 JDC AIRPORTS verbiedt alle mogelijke vormen van corruptie, ongeacht het tijdstip, de plaats of de omstandigheden. Het bedrijf verwacht van leveranciers dezelfde verbintenis, zowel voor zichzelf als voor hun eigen leveranciers en onderaannemers.

3.1.4De leverancier zorgt voor een efficiënt intern managementsysteem:

 • opdat alle arbeidsverhoudingen erkend, gedocumenteerd en uitgevoerd zouden zijn (in overeenstemming met de wetgeving, met de gangbare nationale arbeidspraktijken en met de internationale arbeidsnormen) vanaf de aanwerving tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst; vooral voor werknemers met een bijzonder statuut: jonge werknemers, immigranten, migranten, seizoenarbeiders, thuiswerkers, personen met stukloon, stagiairs of leerlingen, tijdelijke werknemers enz.;
 • om zich ervan te verzekeren dat de beginselen van deze voorschriften worden verspreid en op gelijke wijze worden toegepast binnen zijn organisatie.

3.1.5 De leverancier verbindt zich tot volledige transparantie ten opzichte van JDC AIRPORTS. Alle pogingen tot verzwijging, valse verklaringen en vervalsing van documenten of feiten kunnen ertoe leiden dat JDC AIRPORTS beslist hem uit te sluiten bij een aanbesteding of zijn contract op te zeggen. Dit geldt in het bijzonder voor:

 • informatie die wordt verklaard met betrekking tot de toeleveringsketen van JDC AIRPORTS;
 • interne documenten en procedures inzake conformiteitsaudits die worden besteld door JDC AIRPORTS met betrekking tot de leverancier;
 • documenten en procedures die vereist worden in het kader van het kwaliteitsbeleid van JDC AIRPORTS, zoals bepaald en aanvaard door de leverancier in het kader van benchmarking of het lastenboek m.b.t. kwaliteit dat aanvaard werd tijdens de commerciële onderhandelingen.

3.1.6De leverancier verbindt zich ertoe de productie niet volledig of deels uit te besteden aan fabrieken die niet vooraf gemeld zijn. Als de onderaanbesteding goedgekeurd werd, is het aan de leverancier om toe te zien op de strikte toepassing van het handvest via externe auditors of via bevoegde werknemers.

Elke vorm van verholen onderaanbesteding kan de onmiddellijke stopzetting van de handelsbetrekkingen rechtvaardigen.

3.1.7 Alle informatie die voortkomt uit communicatie of die verband houdt met de handelsbetrekking tussen de leverancier en JDC AIRPORTS moet als vertrouwelijk worden beschouwd. Als zodanig mag ze in geen geval aan derden worden meegedeeld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

3.1.8De leverancier neemt geen deel aan inbreuken en oefent geen oneerlijke praktijken uit die een beletsel vormen voor de vrije concurrentie, in het bijzonder praktijken om op onrechtmatige wijze een concurrent van de markt uit te sluiten of om de toegang tot de markt voor nieuwe concurrenten te beperken.

3.2 MENSENRECHTEN, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

3.2.1 VERBOD OP KINDERARBEID

De leverancier verbindt zich ertoe de door nationale wetgeving vastgestelde minimumleeftijd na te leven voor toelating tot alle soorten werkgelegenheid of arbeid en in geen geval kinderen van minder dan 15 jaar tewerk te stellen.

De leverancier stelt geen enkele jongere ouder dan 15 jaar, maar jonger dan 18 jaar tewerk in een nachtploeg of in omstandigheden die zijn gezondheid, veiligheid of morele integriteit in gevaar kunnen brengen en/of die schadelijk kunnen zijn voor zijn fysieke, mentale, spirituele, morele of sociale ontwikkeling overeenkomstig verdrag nr. 182 van de IAO.

3.2.2 VERBOD OP GEDWONGEN ARBEID

Het is verboden gebruik te maken van alle vormen van gedwongen, verplichte of onbetaalde arbeid, met inbegrip van penitentiaire arbeid die niet gebeurt op de manier die voorzien is door verdrag nr. 29 van de IAO.

3.2.3 STRIJD TEGEN DISCRIMINATIE EN MISHANDELING

De leverancier maakt zich op geen enkele manier schuldig aan het discrimineren, het aanmoedigen of het tolereren van eender welke vorm van discriminatie bij het werven, de indienstneming, de opleiding, de arbeidsomstandigheden, de benoeming, de vergoeding, de voordelen, de promoties, de tuchtmaatregelen, de opzegging of de pensionering op basis van geslacht, leeftijd, geloofsovertuiging, familiale situatie, ras, sociale status of context, ziekte, handicap, zwangerschap, nationale en etnische afkomst, nationaliteit, lidmaatschap van een werknemersorganisatie (met inbegrip van een vakbond), politieke overtuiging, seksuele voorkeuren, fysieke voorkomen of andere persoonlijke kenmerken.

 • De leverancier tolereert niet dat mensen moreel of fysiek worden lastiggevallen of op enigerlei wijze misbruikt.
 • De leverancier werkt schriftelijke tuchtprocedures uit die duidelijk aan de werknemers zullen worden meegedeeld.
 • De leverancier doet geen inhoudingen op het loon bij wijze van tuchtmaatregel.

3.2.4 VRIJHEID VAN VERENIGING

De werknemers hebben het recht om een vakbond op te richten of zich aan te sluiten bij een vakbond van hun keuze, zonder dat hiervoor eerst toestemming van hun bedrijfsleiding nodig is. De leverancier zal deze rechtmatige activiteiten niet bemoeilijken, verhinderen of voor inmenging zorgen.

Indien de wetgeving de vrijheid van vereniging en van collectieve onderhandelingen beperkt of verbiedt, zal de leverancier zich niet verzetten tegen andere vormen van vertegenwoordiging en van vrije en onafhankelijke onderhandeling, overeenkomstig de verdragen van de IAO.

3.2.5 ARBEIDSDUUR

De leverancier legt in overeenstemming met de nationale wetgeving en de verdragen van de IAO een arbeidsduur vast en past hierbij steeds de regels toe die de beste bescherming bieden op het vlak van gezondheid, veiligheid en welzijn van de werknemers. In elk geval leeft de leverancier een arbeidsduur na van wekelijks maximaal 48 uren exclusief overwerk. Het overwerk gebeurt op vrijwillige basis, wordt vergoed aan een verhoogd tarief, gebeurt niet op regelmatige basis en overschrijdt niet de door de plaatselijke wetgeving vastgestelde limiet (als er geen wettelijke limiet is bepaald, dan mogen er wekelijks niet meer dan 12 uren overwerk worden gepresteerd).

De leverancier eerbiedigt het recht van alle werknemers om minstens één rustdag te nemen na 6 opeenvolgende werkdagen, alsook het recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon en op de lokale en nationale feestdagen die voorzien zijn in de lokale wetgeving.

3.2.6 LONEN EN UITKERINGEN

De leverancier betaalt aan zijn werknemers – met inbegrip van personen met stukloon – lonen, overuren, uitkeringen en verloven met behoud van loon die gelijk zijn aan of hoger dan de wettelijke minima en/of de normen van de sector en/of wat voorzien is in de collectieve overeenkomsten (de hoogste bedragen zijn van toepassing).

De onderaanbesteding van arbeidskrachten, werkzaamheden of diensten of regelingen rond thuiswerk, programma’s voor beroepspraktijkvorming zonder dat er echt een bedoeling is om vaardigheden over te dragen of een normale arbeidsplaats aan te bieden, een excessief gebruik van contracten van bepaalde duur of gelijkaardige regelingen zullen niet worden gebruikt met de bedoeling om de verplichtingen als werkgever te ontduiken die voorzien zijn door het arbeidsrecht of door de regels van de sociale zekerheid en die voortvloeien uit een normale arbeidsverhouding.

3.2.7 GEZONDHEID EN VEILIGHEID

De leverancier neemt de geschikte maatregelen die rekening houden met de arbeidsomstandigheden en de risico’s die eigen zijn aan zijn bedrijfssector om ongevallen en schade aan de gezondheid te voorkomen die voortvloeien uit, gelinkt zijn aan of die ontstaan tijdens de beroepsactiviteit.

De leverancier neemt passende maatregelen tegen brand en ziet toe op de betrouwbaarheid, stabiliteit en veiligheid van de gebouwen en de uitrusting, met inbegrip van eventuele leefruimtes.

De leverancier ziet erop toe dat de werknemers en het management voldoende vorming krijgen over volgende onderwerpen: brandbestrijding, EHBO, afvalbeheer, het hanteren en verwijderen van chemische stoffen en andere gevaarlijke materialen.

3.3 MILIEU

De leverancier maakt gebruik van de beschikbare technieken die voortkomen uit de goede praktijken in de sector voor het opstellen van de nodige specifieke procedures en vooruitgangsplannen om de negatieve impact van zijn activiteiten op het milieu te vermijden en/of te verminderen en om bij te dragen tot het bestrijden van de klimaatverandering. Hij neemt hierbij de volgende criteria in acht:

3.3.1 Het watergebruik moet worden geoptimaliseerd en al het water dat wordt gebruikt bij productieprocessen moet worden behandeld in overeenstemming met de lokale wetgeving voordat het wordt afgevoerd.

3.3.2 Alle afval, en in het bijzonder gevaarlijk afval, moet op een verantwoordelijke manier (identificering, opslag, verwijdering, verwerking) en in overeenstemming met de lokale wetgeving worden behandeld .

3.3.3 De leverancier moet erop toezien dat elke stof die een risico voor het milieu inhoudt, wordt geïdentificeerd, gelabeld en opgeslagen om alle risico’s op vervuiling te voorkomen.

3.3.4 Alle niet-hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen moeten zo efficiënt mogelijk worden beheerd. De leverancier verbindt zich ertoe geen grondstoffen te gebruiken die afkomstig zijn van beschermde dier- of plantensoorten of uit onrechtmatige praktijken.

 

4.    REFERENTIETEKSTEN

Op plaatselijk niveau zijn alleen de juridische normen aanvaardbaar die overeenstemmen met de algemene beginselen van de internationale verdragen waarnaar in dit document wordt verwezen.

Het handvest mag in geen geval gebruikt worden om te voorkomen dat er omstandigheden worden bewerkstelligd die gunstiger zijn dan de omstandigheden voorzien door de internationale normen en/of nationale en/of lokale wetgevingen.

4.1 De universele verklaring van de rechten van de mens
4.2 De internationale verdragen over de fundamentele mensenrechten:
 • Het internationaal verdrag over burgerrechten en politieke rechten, 1966
 • Het internationaal verdrag over economische, sociale en culturele rechten, 1966
 • Het verdrag over de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen, 1980
 • Het verdrag over de rechten van het kind, 1989
 • Het verdrag over de rechten van personen met een handicap, 2007
4.3 De internationale fundamentele arbeidsnormen, zoals bepaald door de IAO-verklaring van juni 1998 over de fundamentele beginselen en rechten op het werk:
 • Verdrag nr. 29 over dwangarbeid, 1930
 • Verdrag nr. 87 over de vrijheid van vergadering en de bescherming van het recht op organisatie, 1948
 • Verdrag nr. 98 over het recht zich te organiseren en collectief te onderhandelen, 1949
 • Verdrag nr. 100 over gelijke beloning, 1951
 • Verdrag nr. 105 over de afschaffing van dwangarbeid, 1957
 • Verdrag nr. 111 over discriminatie (in arbeid en beroep), 1958
 • Verdrag nr. 138 over de minimumleeftijd, 1973
 • Verdrag nr. 182 over de ergste vormen van kinderarbeid, 1999
4.4 De andere toepasselijke internationale arbeidsnormen, zoals:
 • De oproep van de IAO voor fatsoenlijk werk
 • Verdrag nr. 1 over de arbeidsduur (industrie), 1919
 • Verdrag nr. 14 over de wekelijkse rusttijd (industrie), 1921
 • Verdrag nr. 95 over de bescherming van het loon, 1949
 • Verdrag nr. 97 over migrerende werknemers (herzien), 1949
 • Verdrag nr. 131 over het vaststellen van minimumlonen, 1970
 • Verdrag nr. 135 over werknemersvertegenwoordigers, 1971
 • Verdrag nr. 143 over migrerende werknemers (aanvullende bepalingen), 1975
 • Verdrag nr. 154 over collectieve onderhandelingen, 1981
 • Verdrag nr. 155 over de veiligheid en gezondheid van werknemers, 1981
 • Verdrag nr. 161 over gezondheidsdiensten op het werk, 1985
 • Verdrag nr. 170 over chemische stoffen, 1990
 • Verdrag nr. 183 over moederschapsbescherming, 2000
 • Aanbeveling nr. 85 over de bescherming van het loon, 1949
 • Aanbeveling nr. 116 over de verkorting van de arbeidstijd, 1962
 • Aanbeveling nr. 135 over het vaststellen van minimumlonen, 1970
 • Aanbeveling nr. 146 over de minimumleeftijd, 1973
 • Aanbeveling nr. 164 over de veiligheid en gezondheid van werknemers, 1981
 • Aanbeveling nr. 184 over thuiswerk, 1996
 • Aanbeveling nr. 190 over de ergste vormen van kinderarbeid, 1999